Algemene Voorwaarden

Onderstaand vind je de algemene voorwaarden voor onze trainingen op basis van open inschrijving en incompany diensten zoals maatwerk trainingen en advies werkzaamheden. Bekijk onze klachtenprocedure onderaan de pagina.

Open trainingen

Algemene voorwaarden voor onze trainingen en seminars op basis van open inschrijving.
Neem contact met ons op wanneer je behoefte hebt aan een toelichting.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. XII Waves: XII Waves Academy, onderdeel van PTMD-C B.V., tevens handelend onder de handelsnaam “Twelve Waves”, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Joost van den Vondellaan 44, 7412MR te Deventer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 57708304.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie XII Waves een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: XII Waves en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst/Opdracht: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan XII Waves zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van Diensten en/of de levering van digitale inhoud.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen XII Waves en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst die door de Consument rechtstreeks middels de website www.twelve-waves.academy wordt gesloten.
 7. Diensten/Dienstverlening: de diensten waartoe XII Waves zich in het kader van een Overeenkomst heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, uiteenlopende trainingen, coaching en certificering, al dan niet (tevens) middels een online leeromgeving.
 8. Cursist: eenieder die in het kader van de Overeenkomst deelneemt aan een door XII Waves georganiseerd leer-, trainings-, coachings- of certificeringstraject, al dan niet tevens Wederpartij.
 9. Afstandsonderwijs: vorm van onderwijs, training, coaching e.d. waarbij de docent of trainer enerzijds en de Cursist anderzijds niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.
 10. Contactonderwijs: vorm van onderwijs, training, coaching e.d. waarbij de docent of trainer enerzijds en de Cursist anderzijds wél gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.
 11. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van XII Waves betreffende Dienstverlening op basis van open inschrijvingen en iedere ter zake tot stand gekomen Overeenkomst. 
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 5. Indien uitsluitend (deel)examens, certificering of andere vormen van beoordeling worden aangeboden, zijn de bepalingen in de artikelen 3.5 onder b), artikel 6.2, artikel 9.1,  10.2 en artikel 12.1 niet van toepassing.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Elk aanbod van XII Waves is vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Een vrijblijvend aanbod van XII Waves kan door haar nog worden herroepen tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de Wederpartij.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van XII Waves binden haar niet.
 3. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van XII Waves dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Het aanbod van XII Waves bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Diensten en/of digitale inhoud. Indien in het kader van de Dienstverlening verplicht gebruik moet worden gemaakt van bepaald lesmateriaal wat voor de Consument tot extra kosten leidt, dan wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 5. Elk aan Consumenten gericht aanbod van XII Waves dient zodanige informatie te bevatten dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Zodanig aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  1. in geval van een Overeenkomst betreffende Dienstverlening:
   • de wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
   • wanneer de Dienstverlening start;
   • de voorwaarden waaronder de Dienstverlening eventueel niet doorgaat;
   • voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Dienstverlening deel te mogen nemen;
   • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
   • de wijze van betaling;
   • de duur van de Overeenkomst.
  2. in geval van een Overeenkomst betreffende de levering van digitale inhoud:
   • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
   • de wijze van betaling en van aflevering van de digitale inhoud;
   • de levertijd van de digitale inhoud.
 6. XII Waves mag aan de totstandkoming van de Overeenkomst de voorwaarde verbinden dat de Wederpartij persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
 7. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden omvat het aanbod van XII Waves bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:
  • de identiteit en het adres van XII Waves, inclusief het bezoekadres van de vestiging van XII Waves;
  • het recht van de Consument om de Overeenkomst op Afstand binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5;
  • indien door XII Waves bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met XII Waves via telefoon of internet, de hoogte van het geldende tarief;
  • de eventuele geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4. Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in artikel 3.1, tot stand door aanbod en aanvaarding. In geval de Overeenkomst met een Consument is gesloten, ontvangt de Consument hiervan Schriftelijk een bevestiging. Zolang deze bevestiging niet door de Consument is ontvangen, kan de Consument de Overeenkomst annuleren.
 2. Nadat een Overeenkomst op Afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3.5 en 3.7 bedoelde gegevens Schriftelijk of op een andere, aan de Consument ter beschikking staande en voor de Consument toegankelijke duurzame gegevensdrager, verstrekt.

Artikel 5. Recht van ontbinding bij een overeenkomst op afstand

 1. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand met betrekking tot Dienstverlening, heeft de Consument het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien XII Waves niet alle wettelijk verplichte gegevens heeft verstrekt, waaronder die bedoeld in artikel 3.7, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de Overeenkomst.
 2. XII Waves stelt aan de Consument een modelformulier voor ontbinding beschikbaar, met dien verstande dat de Consument niet verplicht is dit formulier daarvoor te gebruiken.
 3. Dienstverlening kan tijdens de bedenktijd slechts aanvangen op uitdrukkelijk verzoek van de Consument. Als de Consument in een dergelijk geval de Overeenkomst op Afstand binnen de bedenktijd ontbindt, dan is de Consument een evenredig deel van de prijs van de eventueel reeds verleende Diensten aan XII Waves verschuldigd.
 4. Indien de Dienstverlening (voor het overgrote deel) wordt aangeboden door middel van een online (leer)omgeving, alsook in geval van de levering van digitale inhoud, zoals een e-book, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de Dienstverlening c.q. levering van de digitale inhoud, mits:
  1. De Consument er van tevoren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering van de Diensten c.q. levering van de digitale inhoud kan beginnen vóór het einde van de ontbindingstermijn en dat de Consument verklaart afstand te doen van zijn recht van ontbinding, en
  2. XII Waves de onder a) bedoelde verklaring aan de Consument heeft bevestigd.
 5. XII Waves zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus het eventuele evenredige bedrag als bedoeld in lid 3, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen.

Artikel 6. Annulering van de overeenkomst anders dan op grond van artikel 5 

 1. Indien de Wederpartij, niet zijnde een Consument, de Overeenkomst betreffende het verlenen van Diensten tussentijds annuleert, dan heeft XII Waves recht op compensatie in verband met door haar aan te tonen bezettingsverlies. XII Waves heeft in het kader van zodanige Overeenkomst het recht de Overeenkomst tussentijds te annuleren indien een goede uitvoering van de Opdracht belemmerd wordt door veranderingen die zich aan haar invloed onttrekken.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, kan een Consument een voor bepaalde duur gesloten Overeenkomst betreffende het verlenen van Diensten te allen tijde annuleren en opzeggen. XII Waves doet de Consument hiervan een bevestiging toekomen. Indien er sprake is van een Overeenkomst inzake Contactonderwijs met een vastgelegde startdatum, geldt na afloop van de eventuele bedenktijd als bedoeld in artikel 5, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. Bij:
  • annuleren tot twee maanden vóór aanvang van de Diensten: 10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal;
  • annuleren tussen twee maanden en één maand vóór aanvang van de Diensten: 20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal;
  • annuleren tussen één maand en twee weken vóór aanvang van de Diensten: 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal;
  • latere annulering: 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.
 3. Indien de Consument kan bewijzen dat toepassing van de in het vorige lid bedoelde percentages in zijn specifieke geval niet voldoet aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, wordt een lager percentage overeengekomen dat in de gegeven omstandigheden wel redelijk is.
 4. Indien er sprake is van een Overeenkomst inzake uitsluitend een (deel)examen, certificering of andere vorm van beoordeling, geldt na afloop van de eventuele bedenktijd als bedoeld in artikel 5, de volgende annuleringsregeling. Bij:
  • annulering tot zes weken vóór aanvang van de Diensten, is de Consument administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 50,-. Bij zogeheten computer based examens bedraagt deze termijn twee weken vóór aanvang van de Diensten;
  • latere annulering is de Consument de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 5. Bij Afstandsonderwijs is, nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en na afloop van de eventuele bedenktijd als bedoeld in artikel 5, annulering mogelijk doch blijft de Consument verplicht om de overeengekomen prijs volledig te voldoen.
 6. Annulering door de Consument dient Schriftelijk te geschieden.

Artikel 7. Gedragsregels bij opdrachten aangegaan met niet-consumenten 

 1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten betreffende Dienstverlening gesloten met een Wederpartij, niet zijnde een Consument.
 2. XII Waves zal geen Overeenkomst met de Wederpartij sluiten, dan wel zal de verdere uitvoering van de Opdracht staken, indien het, zodoende, in conflict zou komen met de gedragscode als bedoeld in het vorige lid.
 3. XII Waves aanvaardt slechts die Opdrachten waarvoor deze de kwalificaties bezit. De bij een Opdracht door XII Waves in te zetten personen dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die Opdracht te kunnen werken. Zowel de Wederpartij als XII Waves kunnen in overleg om andere personen dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de Opdracht verzoeken, mits dit niet ten koste gaat van kwaliteit en continuïteit van de Dienstverlening.
 4. XII Waves dient zodanige omstandigheden te scheppen dat alle personen bij de Wederpartij die aan de uitvoering van de Opdracht dienen mee te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.
 5. Indien zich tijdens de uitvoering van de Opdracht feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen Partijen tijdig overleg gepleegd teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.
 6. Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de Opdracht door de Wederpartij of door XII Waves, geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 7. XII Waves zal de Wederpartij op de hoogte houden van de voortgang van de Dienstverlening. Daarbij verschaft XII Waves desgevraagd inzicht in de methoden die zij bij de uitvoering van de Opdracht toepast.
 8. XII Waves houdt op de door haar gekozen wijze documentatie van de door haar uitgevoerde Opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. XII Waves waakt ervoor dat van deze archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt.
 9. De uitvoering van de Opdracht kan steekproefsgewijs onderworpen zijn aan een opdrachtevaluatie door XII Waves dan wel een onafhankelijk extern instituut. Dit laatste geschiedt door toezending van het opdrachtevaluatieformulier met het verzoek dit ingevuld aan het controlerend instituut te retourneren, dan wel door een telefonische enquête.

Artikel 8. Verplichtingen van de partijen in het algemeen

 1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door XII Waves voorgeschreven wijze, aan XII Waves verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan XII Waves verstrekte informatie.
 2. Voorts dient de Wederpartij XII Waves steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het aan XII Waves verlenen van de voor de Dienstverlening benodigde bevoegdheden en autorisaties. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. Indien is overeengekomen dat uitvoering aan de Diensten wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, staat de Wederpartij ervoor in dat op die locatie een ruimte beschikbaar is die geschikt is voor de Dienstverlening en de door XII Waves tewerkgestelde personen kosteloos gebruik kunnen maken van alle op die locatie door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 4. XII Waves verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. XII Waves verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; XII Waves kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Wederpartij met het aangaan van de Overeenkomst beoogt te behalen.

Artikel 9. Levering van (digitale) (les)materialen

 1. In het kader van de Dienstverlening te leveren (digitale) (les)materialen worden tijdig aan de Wederpartij geleverd. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot (les)materiaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 2. In geval van een gebrekkige levering van (digitale) (les)materialen, worden deze onmiddellijk en voor de Wederpartij kosteloos vervangen.

Artikel 10. Beoordelen van ingezonden opdrachten en toetsen

 1. In geval de Dienstverlening daarin voorziet, wordt de Wederpartij geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden beoordeeld.
 2. Het tijdstip van het ontvangen van de bedoelde beoordelingen zal in een redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het eventuele vervolg van het onderwijs, training e.d. respectievelijk van een eventuele herkansing.

Artikel 11. Certificeren Lifecrafting Instructor

 1. Cursisten kunnen zich na het succesvol afronden van het Lifecrafting Master Programma certificeren als zogenoemde Lifecrafting Instructor, waardoor zij zelf deze methodiek in trainingen en coaching mogen toepassen. Cursisten die zich voor deze certificering aanmelden, dienen dan ook geslaagd te zijn voor het examen van het Lifecrafting Master Programma.
 2. Na aanmelding voor de certificering wordt door XII Waves een audit afgenomen, aan de hand waarvan wordt getoetst of de Cursist aantoonbaar gedurende ten minste zes maanden de kernprincipes van de Lifecrafting Instructor heeft toegepast en beschikt over de zogenoemde Ikigai, Roadmap, Masterlist, Wingman en Hero Retro’s. Voorts dient de Cursist te voldoen aan de door XII Waves vooraf bekendgemaakte fysieke vitaliteitsnormen.
 3. Indien de Cursist de audit als bedoeld in het vorige lid succesvol heeft doorlopen, ontvangt de Cursist een zogenoemd Lifecrafing Instructor certificaat dat de Cursist gedurende 12 maanden recht geeft om zich ‘XII Waves Certified Intructor’ te noemen. Op basis van dit certificaat heeft de Cursist, zijn studenten, coachees en/of medewerkers toegang tot de online leeromgeving van XII Waves. De Cursist ontvangt een docentenaccount voor toegang tot deze online leeromgeving waarmee de Cursist de voortgang online kan monitoren en, indien nodig, aanvullende begeleiding of coaching kan leveren.
 4. De rechten als bedoeld in het vorige lid verlopen door verstrijken van de duur van 12 maanden als bedoeld in het vorige lid. De Cursist kan zich tegen of na verstrijken van deze termijn van 12 maanden steeds hercertificeren door opnieuw de audit te doorlopen.
 5. De beoordeling of de Cursist aan de auditeisen voldoet, komt uitsluitend aan XII Waves toe. XII Waves is steeds gerechtigd de auditeisen bij een hercertificering te wijzigen. Van eventueel gewijzigde auditeisen zal XII Waves steeds voorafgaand aan de hercertificering mededeling doen aan de Cursist.
 6. Indien de Cursist de rechten als bedoeld in lid 3 in meer of mindere mate toepast zonder over een geldig certificaat te beschikken, maakt hij inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van XII Waves. In dat geval is XII Waves gerechtigd te vorderen dat de Cursist de inbreuk onmiddellijk staakt. Voorts maakt XII Waves aanspraak op vergoeding van de schade die ten gevolge van de inbreuk door haar wordt geleden.

Artikel 12. Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

 1. De Dienstverlening en/of digitale inhoud dienen te voldoen aan de redelijke verwachting van de Wederpartij. Indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, is XII Waves bevoegd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien XII Waves haar verplichtingen niet nakomt, is de Wederpartij gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming, is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming dat redelijkerwijs rechtvaardigt.
 2. XII Waves heeft het recht van terughouding van eventuele goederen van de Wederpartij die XII Waves onder zich houdt (retentierecht) als de Wederpartij tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting jegens XII Waves, tenzij de tekortkoming deze terughouding redelijkerwijs niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de Partijen in verzuim is met het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, is de andere Partij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding redelijkerwijs niet rechtvaardigt.
 4. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is XII Waves gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan XII Waves verschuldigde bedragen heeft gesteld.

Artikel 13. Prijzen, prijswijzigingen en betalingen

 1. Het aanbod van XII Waves vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventueel bijkomende kosten, zoals reiskosten.
 2. Indien zich na totstandkoming van de Overeenkomst prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van inkoopkosten, welke XII Waves redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop XII Waves redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is XII Waves gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en XII Waves alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging uit de wet voortvloeien.
 3. Als in het kader van de Dienstverlening betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Consument, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, te betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 4. Betaling door de Consument voor de Dienstverlening vindt plaats vóór het moment dat de Dienstverlening van start gaat, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. XII Waves is gerechtigd van de Consument te vorderen dat het volledige bedrag uiterlijk tien werkdagen vóór de dag van aanvang van de Dienstverlening is voldaan.
 5. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is XII Waves ten aanzien van de Wederpartij niet zijnde een Consument, gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel gefaseerde betaling te vorderen.
 6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door XII Waves voorgeschreven wijze en onverminderd het bepaalde in lid 4, binnen de door XII Waves op de factuur vermelde of anderszins aangezegde termijn. In geval van overboeking hanteert XII Waves een standaardbetalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 7. XII Waves is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt het bepaalde in lid 10 indien de Wederpartij een Consument is.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.
 10. In geval van betalingsverzuim van de Consument, zal XII Waves niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de Consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste veertien dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan. Als de Consument na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is XII Waves gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,-, met een minimum van € 40,-.
 11. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform de klachtenregeling van XII Waves, zal XII Waves het aan de Consument in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Voor zover XII Waves toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en de Consument daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van XII Waves voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade als bedoeld in lid 5. De aansprakelijkheid van XII Waves ten aanzien van Consumenten voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. Vorenbedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van XII Waves, dan wel aan personen die door haar zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. XII Waves is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. XII Waves is onverminderd het bepaalde in lid 1 en behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden van wiens hulp XII Waves bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt.
 4. XII Waves is te allen tijde bevoegd haar online leeromgeving of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar haar oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de online leeromgeving of de servers van XII Waves of derden. Alle aansprakelijkheid van XII Waves als gevolg van de tijdelijke ontoegankelijkheid van haar online leeromgeving of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 5. XII Waves is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. XII Waves kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 7 van dit artikel, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van XII Waves in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelenOnder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van XII Waves aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan XII Waves toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 6. Mocht XII Waves jegens de Wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is XII Waves, onverminderd het bepaalde in lid 1, te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Wederpartij dient XII Waves daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van XII Waves ter zake vervalt.
 7. Onverminderd het bepaalde in lid 1, is de aansprakelijkheid van XII Waves beperkt tot ten hoogste herstel van de Diensten, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van XII Waves betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van XII Waves beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van XII Waves betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van XII Waves te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door XII Waves afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van XII Waves dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 8. De Wederpartij vrijwaart XII Waves van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan XII Waves toerekenbaar is.
 9. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens XII Waves verjaren door verloop van één jaar.

Artikel 15. Vertrouwelijkheid

 1. Door de Wederpartij verstrekte informatie wordt door XII Waves, diens personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. XII Waves conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
 2. In het algemeen geldt dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de uitvoering van de Dienstverlening dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorggedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de Wederpartij, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

Artikel 16. Auteursrechten

 1. Op alle door XII Waves beschikbaar gestelde goederen, zoals boeken, (proef)examens, samengestelde programma’s, zoals lespakketten, readers, modules, modellen, technieken, handleidingen, instrumenten, de online leeromgeving van XII Waves en andere software, rusten de auteursrechten van XII Waves dan wel haar licentiegevers. Deze goederen mogen niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van XII Waves worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als nadien. Bovendien is het niet toegestaan deze goederen in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van XII Waves. Vorenstaande toestemming tot gebruik van de bedoelde goederen kan eveneens blijken uit de aard en/of strekking van de Overeenkomst, voor welke gevallen geen uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van XII Waves is vereist.
 2. Indien inbreuk wordt gemaakt op het bepaalde in het vorige lid, is XII Waves gerechtigd te vorderen dat de Wederpartij de inbreuk onmiddellijk staakt. Voorts maakt XII Waves aanspraak op vergoeding van de schade die ten gevolge van de inbreuk door haar wordt geleden

Artikel 17. Het in dienst nemen van wederzijds personeel

De Wederpartij niet zijnde een Consument en XII Waves zullen tijdens de duur van de Opdracht geen personeel van elkaar in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, anders dan in onderling overleg.

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van XII Waves aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 3. Indien  deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Maatwerk trainingen

Onderstaand onze algemene voorwaarden voor onze in-company diensten.
Behoefte aan een toelichting? Neem contact met ons op.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. XII Waves: XII Waves Academy, onderdeel van PTMD-C B.V., tevens handelend onder de handelsnaam “Twelve Waves”, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Joost van den Vondellaan 44, 7412MR te Deventer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 57708304.
 2. Wederpartij: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie XII Waves een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: XII Waves en de Wederpartij gezamenlijk.
 4. Overeenkomst/Opdracht: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan XII Waves zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 5. Diensten/Dienstverlening: de diensten waartoe XII Waves zich in het kader van een Overeenkomst heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, uiteenlopende trainingen en coachingtrajecten anders dan op basis van een open inschrijving, alsook consultancy en interimwerk.
 6. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van XII Waves tot het verlenen van Diensten en iedere ter zake tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Elk aanbod van XII Waves is vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Een vrijblijvend aanbod van XII Waves kan door haar nog worden herroepen tot onverwijld na aanvaarding daarvan door de Wederpartij.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van XII Waves binden haar niet.
 3. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van XII Waves dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. XII Waves mag aan de totstandkoming van de Overeenkomst de voorwaarde verbinden dat de Wederpartij persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

Artikel 4. Annulering van de overeenkomst

Indien de Wederpartij de Overeenkomst tussentijds annuleert, dan heeft XII Waves recht op compensatie in verband met door haar aan te tonen bezettingsverlies. XII Waves heeft het recht de Overeenkomst tussentijds te annuleren indien een goede uitvoering van de Opdracht belemmerd wordt door veranderingen die zich aan haar invloed onttrekken.

Artikel 5. Gedragsregels

 1. XII Waves zal geen Overeenkomst met de Wederpartij sluiten, dan wel zal de verdere uitvoering van de Opdracht staken, indien het, zodoende, in conflict zou komen met de gedragscode als bedoeld in het vorige lid.
 2. XII Waves aanvaardt slechts die Opdrachten waarvoor deze de kwalificaties bezit. De bij een Opdracht door XII Waves in te zetten personen dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die Opdracht te kunnen werken. Zowel de Wederpartij als XII Waves kunnen in overleg om andere personen dan die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de Opdracht verzoeken, mits dit niet ten koste gaat van kwaliteit en continuïteit van de Dienstverlening.
 3. XII Waves dient zodanige omstandigheden te scheppen dat alle personen bij de Wederpartij die aan de uitvoering van de Opdracht dienen mee te werken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.
 4. Indien zich tijdens de uitvoering van de Opdracht feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen Partijen tijdig overleg gepleegd teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.
 5. Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de Opdracht door de Wederpartij of door XII Waves, geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 6. XII Waves zal de Wederpartij op de hoogte houden van de voortgang van de Dienstverlening. Daarbij verschaft XII Waves desgevraagd inzicht in de methoden die zij bij de uitvoering van de Opdracht toepast.
 7. XII Waves houdt op de door haar gekozen wijze documentatie van de door haar uitgevoerde Opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. XII Waves waakt ervoor dat van deze archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt.
 8. De uitvoering van de Opdracht kan steekproefsgewijs onderworpen zijn aan een opdrachtevaluatie door XII Waves dan wel een onafhankelijk extern instituut. Dit laatste geschiedt door toezending van het opdrachtevaluatieformulier met het verzoek dit ingevuld aan het controlerend instituut te retourneren, dan wel door een telefonische enquête.

Artikel 6. Verplichtingen van de partijen in het algemeen

 1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door XII Waves voorgeschreven wijze, aan XII Waves verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan XII Waves verstrekte informatie.
 2. Voorts dient de Wederpartij XII Waves steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het aan XII Waves verlenen van de voor de Dienstverlening benodigde bevoegdheden en autorisaties. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. Indien is overeengekomen dat uitvoering aan de Diensten wordt gegeven op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, staat de Wederpartij ervoor in dat op die locatie een ruimte beschikbaar is die geschikt is voor de Dienstverlening en de door XII Waves tewerkgestelde personen kosteloos gebruik kunnen maken van alle op die locatie door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 4. XII Waves verleent de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. XII Waves verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis; XII Waves kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Wederpartij met het aangaan van de Overeenkomst beoogt te behalen.

Artikel 7. Conformiteit en niet-nakoming van de overeenkomst

 1. De Dienstverlening dient te voldoen aan de redelijke verwachting van de Wederpartij. Indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, is XII Waves bevoegd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien XII Waves haar verplichtingen niet nakomt, is de Wederpartij gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming, is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming dat redelijkerwijs rechtvaardigt.
 2. XII Waves heeft het recht van terughouding van eventuele goederen van de Wederpartij die XII Waves onder zich houdt (retentierecht) als de Wederpartij tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting jegens XII Waves, tenzij de tekortkoming deze terughouding redelijkerwijs niet rechtvaardigt.
 3. Als één van de Partijen in verzuim is met het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, is de andere Partij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding redelijkerwijs niet rechtvaardigt.
 4. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is XII Waves gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan XII Waves verschuldigde bedragen heeft gesteld.

Artikel 8. Prijzen, prijswijzigingen en betalingen

 1. Het aanbod van XII Waves vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventueel bijkomende kosten, zoals reiskosten.
 2. Indien zich na totstandkoming van de Overeenkomst prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van inkoopkosten, welke XII Waves redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop XII Waves redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is XII Waves gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Wederpartij door te berekenen.
 3. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is XII Waves gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel gefaseerde betaling te vorderen.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door XII Waves voorgeschreven wijze en onverminderd het bepaalde in lid 3, binnen de door XII Waves op de factuur vermelde of anderszins aangezegde termijn. In geval van overboeking hanteert XII Waves een standaardbetalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 5. XII Waves is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. XII Waves is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. XII Waves is, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden van wiens hulp XII Waves bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt.
 3. XII Waves is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. XII Waves kan, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5 van dit artikel, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van XII Waves in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van XII Waves aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan XII Waves toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 4. Mocht XII Waves jegens de Wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is XII Waves te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Wederpartij dient XII Waves daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van XII Waves ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van XII Waves is beperkt tot ten hoogste herstel van de Diensten, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van XII Waves betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van XII Waves beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van XII Waves betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van XII Waves te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door XII Waves afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van XII Waves dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. De Wederpartij vrijwaart XII Waves van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan XII Waves toerekenbaar is.
 7. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens XII Waves verjaren door verloop van één jaar.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

 1. Door de Wederpartij verstrekte informatie wordt door XII Waves, diens personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. XII Waves conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.
 2. In het algemeen geldt dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de uitvoering van de Dienstverlening dit vereist. Bij het doorgeven van die informatie zal ervoor worden zorggedragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de Wederpartij, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

Artikel 11. Auteursrechten

 1. Op alle door XII Waves beschikbaar gestelde goederen, zoals boeken, (proef)examens, samengestelde programma’s, zoals lespakketten, readers, modules, modellen, technieken, handleidingen, instrumenten, de online leeromgeving van XII Waves en andere software, rusten de auteursrechten van XII Waves dan wel haar licentiegevers. Deze goederen mogen niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van XII Waves worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als nadien. Bovendien is het niet toegestaan deze goederen in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van XII Waves. Vorenstaande toestemming tot gebruik van de bedoelde goederen kan eveneens blijken uit de aard en/of strekking van de Overeenkomst, voor welke gevallen geen uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van XII Waves is vereist.
 2. Indien inbreuk wordt gemaakt op het bepaalde in het vorige lid, is XII Waves gerechtigd te vorderen dat de Wederpartij de inbreuk onmiddellijk staakt. Voorts maakt XII Waves aanspraak op vergoeding van de schade die ten gevolge van de inbreuk door haar wordt geleden

Artikel 12. Het in dienst nemen van wederzijds personeel

De Wederpartij en XII Waves zullen tijdens de duur van de Opdracht geen personeel van elkaar in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, anders dan in onderling overleg.

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van XII Waves wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 3. Indien  deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Klachtenprocedure

Heb je een klacht? Bekijk hieronder onze klachtenprocedure.

Artikel 1. Definities

In deze klachtenprocedure worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. XII Waves: XII Waves Academy, onderdeel van PTMD-C B.V., tevens handelend onder de handelsnaam “Twelve Waves”, gevestigd aan Joost van den Vondellaan 44, 7412MR te Deventer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 57708304.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie XII Waves een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: XII Waves en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Diensten/Dienstverlening: de diensten waartoe XII Waves zich in het kader van een overeenkomst tussen Partijen heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, uiteenlopende trainingen, coaching, certificering, consultancy en interimwerk, al dan niet (tevens) middels een online leeromgeving.
 6. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. Klachten van consumenten

 1. Een klacht van een Consument dient eerst telefonisch besproken te zijn met een onafhankelijke medewerker van XII Waves die zelf niet bij de gedraging die tot de klacht heeft geleid, betrokken is, waarbij XII Waves ervan uitgaat dat Partijen eventuele klachten altijd op een billijke manier met elkaar oplossen. Wanneer Partijen echter niet tot een overeenstemming komen, wordt de Consument verzocht zijn klacht Schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend in te dienen bij XII Waves t.a.v. Sjanett de Geus, Lange Dreef 11, 7271NL te Borculo. Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.
 2. Geschillen tussen de Consument en XII Waves over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de Consument als door XII Waves aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op degeschillencommissie.nl.
 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling indien de Consument de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in lid 1 bij XII Waves heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide Partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in lid 1 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil door De Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is XII Waves aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer XII Waves een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet zij de Consument eerst Schriftelijk vragen om binnen vijf weken uit te spreken of de Consument daarmee akkoord gaat. XII Waves dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Consument, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.